Allgäuer Zeitung zum "Lebendigen Adventskalender", 10.10.20

Allgäuer Zeitung zum "ausgefallenen" Gemeindefest 20.09.20

Allgäuer Zeitung zum Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 21.05.2020